Skip to main content

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2021:

Allmänt om Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, grundad 1891, är en opolitisk kulturförening, som erbjuder sina medlemmar möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter på svenska. Föreningens verksamhet består av gemensamma program för alla medlemmar samt den verksamhet som anordnas av och sker inom ramen för föreningens så kallade kretsar.

Till föreningens gemensamma program hör månadsmöten med program och föredrag, medlemsfester samt lekfulla frågesporter och andra tävlingar mellan kretsarna. Föreningen värnar om de finlandssvenska traditionerna bland annat genom att inbjuda även allmänheten till en fest på Svenska Dagen. Traditionella är även den årliga barnfesten på trettondagen, som arrangerats i föreningens regi sedan 1893, och föreningens Årsfest i mars. Verksamheten försiggår främst i föreningsgården på Annegatan 26 i Helsingfors.

Kretsarna representerar ett brett spektrum av olika kulturformer. De ägnar sig var för sig åt bland annat amatörteater på hög nivå, musicerande i grupp, damkörssång och blandad kör, flera former av dans samt litteratur, bildkonst, bridgespel, historia och matkultur.

 Föreningens ordinarie verksamhet

Covid-19 pandemin påverkar all verksamhet i föreningen som måste anpassas till smittläget eller inhiberas. Månadsmötena i januari och februari ordnas därför inte och därpå kommande möten och evenemang kan komma att inhiberas.

2.1 Möten och sammanträden

 • Årsmöte

Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls den 1 mars 2021.

 • Månadsmöten

Föreningsmöte hålls en gång per månad, förutom under sommaren, i regel andra söndagen i månaden. Undantag görs bland annat för mors- och farsdag. Efter mötesförhandlingarna ordnas olika typer av program. Under året kommer man att se över programstrukturen och hur ansvaret för de arrangemangen fördelas mellan kretsarna.

2.2 Program

 •  Barnfesten

Föreningens traditionella Barnfest ordnas på Trettondagen, den 6 januari, ordnas inte på grund av Covid-19.

 • Dr Bunduls frågesport

Tävlingen om Dr Bunduls pris ordnas eventuellt i samband med ett annat månadsmöte än det sedvanliga i januari. Tävlingen är en frågesport kretsarna emellan. Varje krets kan ställa upp med ett lag. De praktiska arrangemangen ombesörjs av föregående vinnare. 

 • Årsfesten

Föreningens årsfest firas den andra söndagen i mars med traditionell dagsfest för alla föreningsmedlemmar och därefter fritt mingel och en enklare traktering.

 • Minigolftävlingen

Den andra lördagen i maj arrangerar Ungdomskretsen en minigolftävling för alla kretsar.

 • Promenadorienteringen

Den första söndagen i oktober ordnar Orienteringskommittén en promenadorientering till vilken alla kretsar kan ställa upp med lag.

 • Kretsstyrelsesamkväm

Föreningens styrelse inbjuder alla kretsar att dryfta gemensamma frågor och informera om aktuella saker. Det blir samtidigt ett tillfälle för föreningens nya ordförande att träffa de aktivaste i kretsarna.

 • Höstfest med 130-årsjubileumstema

Föreningen firar sitt 130-årsjubileum med en fest för sina medlemmar.

 • Svenska Dagen-festen

Föreningen firar Svenska Dagen med en egen fest den 6 november som är öppen för allmänheten. Flera kretsar deltar i arrangemangen.

 •  Höstsammankomsten

Föreningen står för utrymmen då centralförbundet bjuder in styrelserna för alla organisationer inom AV-rörelsen till en gemensam sammankomst i oktober.

 •  Föreningens julfest

Efter månadsmötet i december firas föreningens julfest med traditionellt julprogram och uppträdande i Walentinakörens regi. 

2.3 Information

 Medlemstidningen AV-iten, som sänds till alla medlemmar, är föreningens huvudsakliga informationskanal. Från 2021 planeras att tidningen ges ut i fem exemplar istället för tidigare sex nummer.Som chefredaktör anlitar man fortsättningsvist Anna Kujala som köptjänst.

 • Webbplatsen

Föreningens webbplats växer i betydelse och kompletterar informationen i AV-iten. Förnyandet av sajten slutförs i början av året. 

2.4 Biblioteket

Föreningen upprätthåller ett välförsett bibliotek som står till medlemmarnas förfogande. Biblioteket erbjuder ett digert utbud av svensk och finlandssvensk skönlitteratur. Biblioteket är öppet två kvällar i veckan.

 3 Organisation

3.1 Styrelse och personal

 • Styrelse, AEU och presidium

Föreningens styrelse består av 12 medlemmar. Styrelsen sammankommer i regel en gång per månad. Styrelsen väljer inom eller utom sig en sekreterare, vice-sekreterare, intern kontrollperson fastighetsnämndens ordförande . Styrelsens presidium består av ordförande och viceordförande. Arbets- och ekonomiutskottet (AEU) består av ordförande, viceordförande, intern kontrollperson, fastighetsnämndens ordförande samt en eller två övriga medlemmar. AEU bereder ärenden för styrelsens behandling och har rätt att fatta beslut i löpande småskaliga och brådskande administrativa, ekonomiska och till fastigheten hörande ärenden.

 • Personal och arvoderade förtroendemän

Föreningens personal består av verksamhetsledaren och vaktmästaren.

3.2 Utskott och funktionärer

 •  Föreningens värdinna och värd

Föreningens värdinna och värd ansvarar för serveringen vid föreningens möten och fester. Festbestyrelsen bistår dem. Trakteringen vid månadsmötena sköts i tur och ordning av kretsarna.

 •  Festbestyrelsen

Festbestyrelsen består av minst två representanter för varje krets. Bestyrelsens uppgift är att bistå värdinnan och värden vid föreningens möten och fester.

 •  De Äldres Råd (DÄR)

De Äldres Råd är ett rådgivande organ inom föreningen. Rådet består av föreningens ordförande, vice ordförande, verksamhetsledaren och intern kontrollperson och fastighetsnämndens ordfärande samt av sex vid föreningens årsmöte valda medlemmar som alla under minst 15 år aktivt deltagit i föreningens verksamhet. Mandatperioden är ett år. DÄR sammankallas till ett ordinarie möte under året. För DÄR har styrelsen fastställt ett särskilt reglemente.

 • Redaktionsrådet

Redaktionsrådets uppgift är att bistå chefredaktören i arbetet med att planera och producera AV-iten. Verksamhetsledaren fungerar som sammankallare. Föreningens ordförande ingår i redaktionsrådet som kompletteras av styrelsen.

 • Orienteringskommittén

Orienteringskommittén tillsätts av styrelsen för ett år i sänder. Kommittén ordnar årligen Promenadorienteringen i oktober.

 • Inventeringsnämnden

Inventeringsnämnden består av tre personer valda vid årsmötet och har till uppgift att granska föreningens inventarier och att samla in kretsarnas inventarieförteckningar

 • Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens uppgift är att fungera som beredande och konsulterande organ för styrelsen. Den utses av styrelsen och består av 3-5 personer inkluderande vaktmästaren, varav minst fastighetsnämndens ordförande är styrelsemedlem.

3.3 Medlemskap och externt samarbete

 •  Medlemskap

Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, Svenska Folkskolans Vänner, Nylands Svenska Ungdomsförbund, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, Finlandssvenska Vitterhetskommissionen, Svenska Bostadsstiftelsen, Helsingfors Fastighetsförening.

Genom kretsarna är föreningen medlem i Bridgeförbundet, Finlandssvenska Folkdansring, Helsingfors folkdansdistrikt, Finlands svenska körförbund och Helsingfors sång och musikförbund.

 • SFVs studiecentral

Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med SFV:s studiecentral.

 • Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen s.r.

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen s.r. understöder Arbetets Vänner Huvudföreningens verksamhet. Stiftelsens minnesfonder stöder finlandssvenskt kultur- och föreningsarbete samt social verksamhet. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond, som ägs och förvaltas av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen, stöder årligen finlandssvenskt kulturarbete i olika former. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål.

 • Stiftelsen Gullvivan sr

Ett pensionärshem drivs på Brändö av en självständig stiftelse som grundats av föreningen. Föreningen är öppen för ett aktivare samarbete.

 • Samarbete inom Centralförbundet

Arbetets Vänner Huvudföreningen deltar aktivt i Arbetets Vänners Centralförbundets verksamhet.

4 Kretsarna

Inom föreningen verkar vid årets början 14 kretsar. Nya kretsar kan bildas med tillstånd av föreningens styrelse. Kretsarna har intern självstyrelse och står själva för planeringen och genomförandet av sin verksamhet inom ramen för syftet för respektive krets samt föreningens stadgar samt kretsens och föreningens verksamhetsplan och budget. Föreningen kan anlita ledare och föreläsare för att leda kretsverksamheten eller för att utbilda eller instruera deltagarna i den verksamhet respektive krets bedriver. Kretsarna är även representerade i Festbestyrelsen.

Utöver den egna verksamheten strävar kretsarna efter att aktivt delta i föreningens allmänna verksamhet.

5 Fastigheten och föreningshuset

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att ansvarsfullt förvalta fastigheten och föreningshuset vid Annegatan 26 / Eriksgatan 8. Lejonparten av föreningens och kretsarnas verksamhet sker i föreningshuset. Föreningens vaktmästare bor i huset. Löpande underhåll och renoveringar sker enligt styrelsens beslut och enligt en särskild plan. Prioriteringar för 2021 är förnyandet av tomtanslutningar, planeringsarbete (bland annat av tomtanslutningarna, el-stigare och el-central), uppgörandet av nya ritningar och eventuell mätning av huset, konditionsgranskning och reparationer av vid granskningen uppmärksammade problem. Konsulteringstjänster köps vid behov enligt löpande avtal från Vahanen Rakennuttaminen Oy.

6 Preliminärt kalendarium 2021

Våren

Föreningsmötet som behandlar verksamhetsplanen och medlemsavgiftens storlek samt budgeten för 2021 i december 2020 är uppskjutet och arrangeras så fort det är möjligt under 2021

 kretsarna håller årsmöte inom januari eller så fort det är möjligt

De Äldres Råd och Inventeringsnämnden sammanträder inom februari

1.3       Föreningens årsmöte

14.3     Årsfest

11.4     Månadsmöte med program

9.5       Månadsmöte med program

8.5       Minigolfturneringen

Hösten

12.9     Månadsmöte med program

Promenadorienteringen

10.10   Månadsmöte med program

Höstfest med temat AV 130-år

Städtalko i föreningshuset

6.11     Månadsmöte

6.11     Svenska Dagen-fest

Höstsammankomst

12.12   Månadsmöte och julfest

OBS! Datum i detta kalendarium är preliminära och kan vid behov ändra. Kontrollera närmare uppgifter under året. Föreningens styrelse sammanträder i regel en gång per månad, men vid behov oftare. Aktuella tidpunkter kan kontrolleras hos verksamhetsledaren. Arbets- & ekonomiutskottet sammanträder i regel en eller två veckor före ett styrelsemöte.

7 Kretsarnas kalendarium

Så länge Covid-19 pandemin fortsätter samlas kretsarna ofta i andra utrymmen.

Sykretsen                    Varannan tisdag          15.00–18.00                Källarsalen

AV-teatern                  Repetitioner och föreställningar enligt schema          Festsalen

Folkdanslaget Onsdagar                     19.00–21.00                Kretsarnas sal

Sällskapskretsen         Varannan torsdag        15.30–18.00                Källarsalen

Bridgeklubben            Måndagar                    18.00–22.00                Kretsarnas sal

Torsdagar                        18.00–22.00                Kretsarnas sal

Ungdomskretsen         En tisdag i månaden                          Källarsalen

Walentinakören          Tisdagar                      18.30–21.00                Kretsarnas sal

Seniordansklubben     Tisdagar                      16.30–18.00                Festsalen

Squaredanslaget          Torsdagar (squaredans)          18.15–20.45                Festsalen

Onsdagar (rounddans)     16.15–17.45                Festsalen

Bokklubben                Andra onsdagen i månaden 18.00–19.30       Källarsalen

Musikklubben             Fredagar                      19.00–22.00                Kretsarnas sal

Konstklubben AV       Måndagar                    12.00–16.00                Kretsarnas sal

Sandelssällskapet        Två träffar per år

Vox seniora                Varannan torsdag       14-16:30                     Kretsarnas sal

Grupper:

Octomus                     Enligt separata bokningar

Qigong                        Måndagar                    17.30-19.30                 Festsalen

Sombra Onsdagar                     16.30-17.30                 Kretsarnas sal

Back to top of page